De koopkrachtpremie: hoe werkt het voor jouw paritair comité?

Een beknopt overzicht van elke sectorovereenkomst rond de koopkrachtpremie

Binnen het Interprofessioneel Akkoord 2023-2024 is een loonsverhoging voor je medewerkers niet mogelijk. Met de koopkrachtpremie wil de federale regering werknemers een financieel duwtje in de rug geven.

➤ Koopkrachtpremie: wat was het ook alweer?

De koopkrachtpremie wordt uitgereikt in de vorm van een cheque. Zo vormt deze premie een mooie, fiscaal voordelige aanvulling op het loon van je medewerkers. Het bedrag van de premie is beperkt tot:

 • 500 euro voor bedrijven met goede resultaten in 2022
 • 750 euro voor bedrijven met zeer goede resultaten in 2022

De details moeten echter vastgelegd worden in een sectorovereenkomst of in een CAO op bedrijfsniveau.

➤ Koopkrachtpremie: overzicht van de overeenkomsten afgesloten op sectorniveau

Vanaf het moment dat een sectorovereenkomst is getekend, wordt de belangrijkste info aan deze pagina toegevoegd. Bekijk hieronder de specificaties voor jouw paritair comité!

Paritair comité voor Bedienden (PC.200)

Voor ondernemingen die in 2022 een hoge winst behaald hebben, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 125 euro als de winst in 2022 minstens 25% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 250 euro als de winst minstens 50% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 375 euro als de winst in 2022 verdubbeld werd.

Paritair comité voor het Bouwbedrijf (PC.124)

Voor ondernemingen die in 2022 een hoge winst behaald hebben, bedraagt de koopkrachtpremie:

 • 250 euro als de winst in 2022 15% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 500 euro als de winst in 2022 25% hoger lag dan de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren.
 • 750 euro voor ondernemingen die in 2022 een uitzonderlijk hoge winst behaald hebben.

Paritair Comité van de Scheikundige Nijverheid (PC.116)

Voor werknemers van niet-geconventioneerde ondernemingen* die in 2022 (uitzonderlijk) hoge winsten hebben behaald, geldt het volgende:

De koopkrachtpremie wordt uiterlijk 30 september 2023 toegekend en bedraagt 350 euro als:

 • De optelsom van codes 9901 + 630/4 + 635/8 van de jaarrekening van 2022 positief is.
 • De ROA (code 9901 gedeeld door het balanstotaal) minstens gelijk is aan het dubbele van de ROA van de laatste 6 jaar.

* Ondernemingen die niet gebonden zijn aan een CAO.

Paritair comité Chemie (PC.207)

Voor werknemers van niet-geconventioneerde ondernemingen die in 2022 (uitzonderlijk) hoge winsten hebben behaald, geldt het volgende:

De koopkrachtpremie wordt uiterlijk 30 september 2023 toegekend en bedraagt 350 euro als:

 • De optelsom van codes 9901 + 630/4 + 635/8 van de jaarrekening van 2022 positief is.
 • De ROA (code 9901 gedeeld door het balanstotaal) minstens gelijk is aan het dubbele van de ROA van de laatste 6 jaar

Paritair comité Petroleumnijverheid en -handel (PC.211)

De koopkrachtpremie wordt uiterlijk in september 2023 uitgekeerd en ziet er als volgt uit:

 • 500 euro bij winst in 2022 – als het verschil tussen bedrijfswinst en afschrijvingen van dat boekjaar positief is.
 • 750 euro bij positieve bedrijfswinst in 2022 – als de winst minstens 20% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst in de periode 2019-2021.

Paritair comité voor de bedienden van de non-ferro metalen (PC. 224)

Voor werknemers van ondernemingen die een positief bedrijfsresultaat ( code 9901) hebben behaald in 2022. Het bedrag wordt bepaald door het resultaat van volgende vergelijking:

Bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 t.o.v. de gemiddelde bedrijfswinst van de jaren 2019-2020-2021. Afhankelijk van het resultaat wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

 • < 5%: € 250
 • 5-10%: € 300
 • 10-20%: € 500
 • 20-30%: € 600
 • >30%: € 750

Paritair Comité voor de arbeiders van de non-ferro metalen (P.C. 105)

Voor werknemers van ondernemingen die een positief bedrijfsresultaat ( code 9901) hebben behaald in 2022. Het bedrag wordt bepaald door het resultaat van volgende vergelijking:

Bedrijfswinst (code 9901) van de jaarrekening afgesloten in 2022 t.o.v. de gemiddelde bedrijfswinst van de jaren 2019-2020-2021. Afhankelijk van het resultaat wordt onderstaande koopkrachtpremie toegekend:

 • < 5%: € 250
 • 5-10%: € 300
 • 10-20%: € 500
 • 20-30%: € 600
 • >30%: € 750

Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk (102.09)

Voor ondernemingen die in 2022 hoge winst of uitzonderlijke hoge winst gemaakt hebben:

 
 • Hoge winst: koopkrachtpremie van € 500
 • Uitzonderlijk hoge winst: de koopkrachtpremie bedraagt €501 voor bedrijven die in 2022 uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt. De winst in 2022 moet in dat geval hoger zijn dan de winst van het beste jaar van de jaren 2019,2020, 2021.

Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant (102.06)

Voor werknemers van ondernemingen die een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald. De koopkrachtpremie wordt uitgereikt aan werknemers die in de loop van het jaar 2023 in dienst zijn.
   
 • Hoge winst: €500 als de winst van de onderneming in 2022 hoger is dan een van de 5 voorafgaande afgesloten boekjaren (2021, 2020, 2019, 2018 of 2017).
 • Uitzonderlijke hoge winst: €750 als de winst van de onderneming in 2022 hoger is dan in 2 van de 5 voorafgaande afgesloten boekjaren (2021, 2020, 2019, 2018 of 2017).

Paritair Comité voor binnenscheepvaart (P.C. 139)

Voor werknemers van ondernemingen die in 2022 een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.
   
 • Hoge winst: koopkrachtpremie van € 500
 • Uitzonderlijke hoge winst: koopkrachtpremie van € 750
Binnen dit paritair comité zijn er 3 subsectoren met hun eigen kenmerken. Voor elke subsector werd er in de cao een definitie van de winst opgenomen. Meer info vind je hier.

Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen (P.C. 315.02)

Voor werknemers van ondernemingen die in 2022 een hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald.

 • Hoge winst: Koopkrachtpremie van €500 indien de EBITDA* in het hierboven omschreven boekjaar positief is.
 • Uitzonderlijke hoge winst: Koopkrachtpremie van €750 indien de EBITDA in het hierboven omschreven boekjaar meer dan 25 % boven het gemiddelde van de drie boekjaren 2017, 2018 en 2019 ligt.
De som van alle door de werkgever aan zijn werknemers uit te betalen koopkrachtpremies wordt in alle gevallen (zowel bij "hoge" als bij "uitzonderlijk hoge" winst) geplafonneerd op maximaal 50 % van de EBITDA. Indien deze drempel overschreden wordt, worden de uit te betalen koopkrachtpremies geproratiseerd. Meer informatie vind je hier.

*EBITDA = 70/76A - 76A - 60/61-62-640/8

Belangrijk: ondernemingen kunnen – bovenop de sectorale verplichting – een bijkomende koopkrachtpremie toekennen.

Hou deze pagina in de gaten voor updates!

Wil je weten hoe het zit voor jouw paritair comité? Als je PC nog niet in de lijst staat, betekent het dat er nog geen definitieve afspraken zijn gemaakt. Zodra die wél bekend zijn, vind je ze op deze pagina terug.