11 voorwaarden om maaltijdcheques te kunnen uitgeven in je bedrijf

Werkgevers en werknemers maken steeds vaker gebruik van maaltijdcheques als extralegaal voordeel. In dit artikel onthullen we de 11 voorwaarden die je moet naleven om maaltijdcheques te kunnen uitgeven in je bedrijf.Deze 12 voorwaarden moeten vervuld worden om te voorkomen dat maaltijdcheques beschouwd worden als een vergoeding, zowel op fiscaal vlak (gedeeltelijk) als sociaal (volledig), in hoofde van een vrijwillige werknemer.

#1.De maaltijdcheques vervangen geen vergoeding

Maaltijdcheques mogen niet uitgegeven worden ter vervanging van een vergoeding, premies, voordelen in natura of eender welke andere voordelen of aanvullingen van het voorgaande.

#2.De toekenning van de maaltijdcheques moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten op sectorieel of bedrijfsniveau

Als een dergelijke overeenkomst niet kan afgesloten worden bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging of wanneer het een personeelscategorie betreft die gewoonlijk niet besproken wordt in een dergelijke overeenkomst, dan kan de toekenning geregeld worden door een individueel geschreven overeenkomst.

#3. Het aantal uitgegeven maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectieve werkdagen

De regel: een maaltijdcheque per gepresteerde werkdag. Een alternatieve telling van het aantal effectieve werkdagen is evenwel mogelijk voor bedrijven waarin verschillende arbeidsregelingen tegelijk van toepassing zijn die de toegelaten werktijden overschrijden, binnen bepaalde limieten. In elk geval mogen geen maaltijdcheques toegekend worden op feestdagen, rustdagen ter compensatie, vakantiedagen en ziektedagen.

#4. De maaltijdcheque moet verplicht uitgegeven worden op naam van de werknemer

Maaltijdcheques staan op naam van de begunstigde, die een werknemer van het bedrijf is.  
Download de maaltijd cheques whitepaper
 

#5. Vermelding van de voorwaarden voor gebruik en geldigheid

Op de maaltijdcheque moet duidelijk worden vermeld dat de geldigheidsduur beperkt is tot twaalf maanden en dat hij alleen kan worden aanvaard als betaling voor een maaltijd of voor de aankoop van gebruiksklare voedingsmiddelen.

#6. De werkgeversbijdrage aan het bedrag van de maaltijdcheque mag niet meer bedragen dan € 6,91 per cheque

De werkgeversbijdrage bedraagt in het algemeen € 6,91.

#7. De tussenkomst van de werknemer moet ten minste 1,09 euro bedragen

De persoonlijke tussenkomst van de werknemer bedraagt over het algemeen 1,09 euro.

#8. Een maaltijdcheque kan, onder bepaalde voorwaarden, gecombineerd worden met een onkostenvergoeding voor dezelfde maaltijd op dezelfde dag

#9. Het aantal cheques en het totale bedrag moet op de loonfiche worden vermeld

Het aantal uitgegeven maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen dat de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt.

#10. De werknemer moet zijn saldo en de geldigheid van zijn cheques vóór gebruik kunnen controleren

De uitgevende onderneming stelt de werknemer de middelen ter beschikking om het saldo te raadplegen.

#11. De maaltijdcheque mag alleen beschikbaar worden gesteld door een erkende verstrekker

Aarzel niet contact op te nemen met een uitgevende instantie zoals Sodexo om je te helpen met het opzetten van maaltijdcheques in je bedrijf. Ontdek de Lunch Pass nu.  
Download de maaltijd cheques whitepaper
  De maaltijdcheque is de eenvoudigste en meest voordelige manier om uw werknemers een kwalitatief hoogstaand dieet te bieden door hun koopkracht te vergroten. Maar zorg ervoor dat je de 12 bovenstaande voorwaarden respecteert.